POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej poczty elektronicznej jest W.P.I.P – MARDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Twoje dane uzyskane za pośrednictwem niniejszej poczty elektronicznej będą przetwarzane (w zależności od kontekstu komunikatu) w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 2) wszystkich innych spraw związanych z działalnością W.P.I.P.- MARDOM Sp. z o.o. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w cel i na podstawie wskazanej wyżej. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres obwiązywania umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. Z zastrzeżeniem, że dzień zakończenia przetwarzania Twoich danych wyznaczony jest na koniec roku kalendarzowego, w którym termin roszczenia wygasa. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące w realizacji celu oraz z mocy prawa podmioty publiczne w zakresie określonym przez przepisy prawa. Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa możesz realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. Podanie danych (w zależności od kontekstu komunikatu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarcia umowy lub wykonania innego określonego przez Ciebie lub wspólnie z W.P.I.P.- Mardom Sp. z o.o. celu. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych.